Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків

Остання, повністю заповнена електронами зона носить назву валентної зони. Перша частково заповнена або порожня дозволена зона називається зоною провідності. Для реальних кристалів залежність є досить складною і залежить від будови кристала. Для зображення енергетичних зон кристала зазвичай користуються спрощеною енергетичної схемою, наведеною на рисунку 5.6.


Рисунок 5.6 – Енергетичні зони кристала

Так як багато процесів в кристалі пояснюються станом валентних електронів, то на схемі зображують дві дозволені енергетичні зони: валентну і зону провідності. Відстань між стелею валентної зони і дном зони провідності називається шириною забороненої зони .

В енергетичній зоні розташовуються N різних рівнів енергії. Так як у електрона з хвильовим вектором можливі дві Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків проекції спина, то в енергетичній зоні є 2N станів. Тому відповідно до принципу Паулі в енергетичній зоні можуть знаходитися 2N електронів.

Заповнена зона не дає вкладу в електропровідність, тому що в ній немає вільних станів, заповнення яких під впливом зовнішнього електричного поля призвело б до переважної орієнтації хвильових векторів.

Характер заповнення та взаємного розташування зони провідності і валентної зони має важливе значення для класифікації твердих тіл за типом провідності (див. рис. 5.7)

Якщо зона заповнена не повністю, то кристал є провідником. У даному випадку електрон, отримавши малу енергетичну "добавку" (наприклад, за рахунок теплового руху або електричного поля), зможе перейти на Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків більш високий енергетичний рівень тієї ж зони, тобто брати участь у провідності. Саме це властиво для металів.

а б в а - провідник, б - ідеальний діелектрик, в - напівпровідникРисунок 5.7 – Зонна структура твердих тіл з різним типом провідності

Так як максимальне число електронів дорівнює 2N, а у лужних металів валентних електронів N, то саме у лужних металів зона провідності заповнена на половину.

Виходячи з зонної теорії, можна було б припустити, що елементи другої групи таблиці Менделєєва є ідеальними діелектриками, проте елементи другої групи – провідники, що пояснюється перекриттям зон.

З точки зору зонної теорії напівпровідники і діелектрики нічим не відрізняються. При температурі абсолютного нуля валентна Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків зона повністю заповнена, а зона провідності повністю порожня. Зі зростанням температури, коли ~ , можливі переходи електронів з валентної зони в зону провідності. Зі зростанням температури провідність напівпровідників і діелектриків зростає. Умовно прийнято вважати напівпровідниками речовини, ширина забороненої зони в яких менше 2-3 еВ (наприклад, у германію еВ). Ізоляторами (діелектриками) вважаються речовини з шириною забороненої зони більше 3 еВ (наприклад, для NaCl еВ).

Якщо дно зони провідності розташоване трохи нижче верхнього рівня валентної зони, то речовина називається також напівметалом. У такому напівметалі навіть при T = 0К в зоні провідності є невелика кількість електронів. На відміну від металів, в яких число електронів Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків в зоні провідності практично не залежить від температури, у напівметалах число електронів в зоні провідності (і дірок у валентній зоні) збільшується при підвищенні температури. Структури напівметалу представлені на рисунку 5.8r
Е


Рисунок 5.8 – Структура напівметала

Якщо валентна зона і зона провідності не перекриваються, але верхній рівень валентної зони стосується нижнього рівня зони провідності, то речовина є безщілинним напівпровідником.

5.4 Електрон в кристалі як квазічастинка

5.4.1 Рух електрона в електричному і магнітному полях

Енергія вільного електрона визначається співвідношенням:

, (5.24)

імпульс вільного електрона дорівнює:

. (5.25)

Розглянемо майже вільні електрони в кристалі. В області малих значень k властивості електронів практично не відрізняються від властивостей вільних електронів. Властивості електронів в кристалі можна описувати властивостями Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків вільних електронів. Для електрона в кристалі імпульс називається квазіімпульс. Дія зовнішньої сили призводить до зміни квазіімпульсу:

, (5.26)

або

. (5.27)

Групова швидкість електронів в кристалі визначається формулою:

. (5.28)

Врахування співвідношення невизначеності , дозволяє записати .

Тоді:

, (5.29)

або

. (5.30)

Отримано аналог другого закону Ньютона:

. (5.31)

Величина називається ефективною масою електрона в кристалі. Для вільного електрона . Ефективна маса електрона в кристалі не визначає ні інерційних, ні гравітаційних його властивостей. Введення цієї величини дає можливість з огляду на складний характер взаємодії електрона з кристалічною решіткою при його русі під дією сили зовнішнього електричного поля ( ), користуватися звичними формулами, вважаючи електрон вільним. Ефективна маса електрона в кристалі залежить від напрямку руху Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків електрона і від його стану (положення електрона в енергетичній зоні).

Залежність від напрямку руху електрона пояснюється анізотропією кристала: при русі електрона сили взаємодії його з кристалічною решіткою різні в різних кристалографічних напрямках.

Нехай в початковий момент часу електрон знаходиться в стані з мінімальною енергією. Під дією зовнішньої сили енергія E зростає відповідно до залежності приведеної на малюнку 5.9 а.

На ділянці ОВ (див. рис. 5.9.б) швидкість електрона зростає, тобто . У т. В спостерігається екстремум швидкості, тоді . На ділянці ВА швидкість електрона зменшується, тобто . У точці А швидкість звертається в нуль і змінює свій напрямок, це означає, що електрон виявляється в точці, еквівалентній точці Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків А '. На ділянці А'В 'модуль швидкості зростає, тобто . В точці В' а=0, а на ділянці В'О відбувається зменшення швидкості, тобто . У стелі зони ефективна маса від’ємна, тому що (див. рис. 5.9.в) .


-π/a

Рисунок 5.9 – Вид залежностей, що описують стан електрона в кристалі

У дна будь-якої зони ефективна маса електрона мало відрізняється від маси вільного електрона. Проте електрон в кристалі не є вільною часткою; його властивості принципово відрізняються від властивостей вільного електрона. Однак з введенням понять квазіімпульсу та ефективної маси можна використовувати ті поняття і формули, які застосовуються для вільних частинок.

Квазіімпульс відрізняється від імпульсу вільного електрона Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків наступними особливостями:

1) дискретність;

2) значення квазіімпульсу обмежені розмірами першої зони Брілюена;

3) квазіімпульс є інтегралом руху.

5.4.2 Поняття про дірки


У напівпровідниках і діелектриках при температурі абсолютного нуля валентні зони заповнені, а зона провідності повністю порожня. Зі зростанням температури (див. рис. 5.10) можливі теплові закидання електронів з валентної зони в зону провідності (перехід зона-зона):

Рисунок 5.10 – Заповнення валентної зони і зони провідності напівпровідника при абсолютному нулі

У валентній зоні утворюється вільний стан, який займає електрон з валентної зони. Оскільки ефективна маса електрона у стелі зони негативна, то електрон буде вести себе, як якщо б він мав позитивний заряд. Тому при описі руху електрона у верхній Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків частині енергетичної зони доцільно розглядати в якості вільного носія заряду дірку – частку з позитивною масою і позитивним зарядом, рівним по абсолютній величині заряду електрона. Дірка є квазічастинкою. У результаті переходу зона-зона утворилися дві квазічастинки – електрон і дірка з позитивними ефективними масами, причому m* ≈ m. У такому кристалі електричний струм створюється завдяки дрейфу електронів в зоні провідності і дірок у валентній зоні в протилежних напрямках.

5.4.3 Визначення ефективної маси електрона

Ефективну масу електрона можна виміряти експериментально. Якщо помістити кристал в однорідне магнітне поле , то всі вільні носії заряду (електрони і дірки) будуть рухатися в загальному випадку по гвинтовій лінії Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків, вісь якої паралельна вектору . Згідно з другим законом Ньютона, можна записати:

, (5.32)

де ;

r – радіус гвинтової лінії;

– складова швидкості електрона, перпендикулярна .

Тоді

, (5.33)

або

. (5.34)

Частота називається циклотронною частотою. Якщо тепер на кристал перпендикулярно постійному магнітному полю направити електромагнітну хвилю, то при частоті хвилі, що дорівнює циклотронній частоті n, вільні носії заряду резонансно поглинають енергію електромагнітної хвилі, виникає циклотронний резонанс. При цьому швидкість вільних носіїв заряду збільшується, а частота n не змінюється. Вимірюючи частоту поглинання електромагнітної хвилі і визначаючи циклотронної частоту n, можна обчислити ефективну масу носія заряду. При циклотронному резонансі різниця поведінки електронів і дірок полягає в тому, що за одними і тими ж напрямками Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків швидкості і постійного магнітного поля обертатися вони будуть в різні боки. Змінюючи напрям постійного магнітного поля і відповідно напрямок електромагнітної хвилі, можна визначити ефективну масу вільних носіїв у різних кристалографічних напрямках. У таблиці 5.1 наведені деякі значення ефективних мас (тут m – маса електрона).

Таблиця 5.1 – Значення ефективних мас вільних носіїв для різних напівпровідників

Напівпровідник
Антимонід індія 0,18m 0,015m
Германій 0,59m 0,56m
Кремній 0,37m 1,08m

МЕТАЛИ


documentavboxtx.html
documentavbpfef.html
documentavbpmon.html
documentavbptyv.html
documentavbqbjd.html
Документ Зонна структура металів, напівметалів і діелектриків